Nkosi Silkelel'i Afrika - Zuid Afrika

Nkosi Silkelel'i Afrika
Maluphakanyisw'uphondo Iwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, Nkosi sikelela

Nkosi Silkelel'i Afrika
Maluphakanyisw'uphondo Iwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, Thina lusapho Iwayo

Woza moya
Woza moya woza
Woza moya
Woza moya woza
Woza moya oyingewele
Nkosi sikelela

Geluidsbestand is coming soon

 

 

 

 

Nkosi Silkelel'i Afrika